कनिष्ठ महाविद्यालयाचे ११ वी व १२ वी चे ऑनलाईन व ऑफलाईन तास सुरु झाले आहे याची विद्यार्थिनींनी नोंद घ्यावी.

कनिष्ठ महाविद्यालयाचे ११ वी व १२ वी चे ऑनलाईन व ऑफलाईन तास सुरु झाले आहे याची विद्यार्थिनींनी नोंद घ्यावी.